QRCode

鹽場

salt pan

中國大陸譯名: 盐场
salt pan 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
salt pan 鹽田;鹽盤
學術名詞
礦物學名詞
salt pan 鹽池﹐鹽田
學術名詞
生態學名詞
salt pan 鹽磐
學術名詞
海洋地質學
salt pan 鹽池,鹽田
學術名詞
地球科學名詞
salt pan 鹽田
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
salt pan 鹽場
學術名詞
土壤學名詞
salt pan 鹽磐
學術名詞
海洋科學名詞
salt pan 鹽場
鹽場 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
鹽場 salt pan
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
鹽場 saltern
學術名詞
海洋科學名詞
鹽場 salt pan

引用網址: