QRCode

拉曼光纖放大器

Raman fiber amplifier

Raman fiber amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
Raman fiber amplifier 拉曼光纖放大器
學術名詞
電子工程
Raman fiber amplifier 拉曼光纖放大器
拉曼光纖放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
拉曼光纖放大器 Raman fiber amplifier
學術名詞
電子工程
拉曼光纖放大器 Raman fiber amplifier

引用網址: