QRCode

風蝕窪地

wind-scoured basin

wind-scoured basin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞
wind-scoured basin 風蝕窪地
學術名詞
高中以下地理學名詞
wind-scoured basin 風蝕窪地
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
wind-scoured basin 風蝕窪地
風蝕窪地 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞
風蝕窪地 deflation hollow
學術名詞
地理學名詞
風蝕窪地 wind-scoured basin
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
風蝕窪地 blowout
學術名詞
高中以下地理學名詞
風蝕窪地 wind-scoured basin
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
風蝕窪地 wind-scoured basin
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
風蝕窪地 deflation hollow

引用網址: