QRCode

小眾市場

niche market

中國大陸譯名: 缝隙市场
niche market 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
管理學名詞
niche market 利益市場
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
niche market 小眾市場
學術名詞
地理學名詞-高中(含)以下地理學名詞
niche market 小眾市場
學術名詞
地理學名詞
niche market 小眾市場
小眾市場 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
小眾市場 niche market
學術名詞
地理學名詞-高中(含)以下地理學名詞
小眾市場 niche market
學術名詞
地理學名詞
小眾市場 niche market

引用網址: