QRCode

引爆裝置;火工品

initiating explosive device

中國大陸譯名: 火工品
initiating explosive device 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
initiating explosive device 引爆裝置;火工品
引爆裝置;火工品 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
引爆裝置;火工品 initiating explosive device

引用網址: