QRCode

粒雪盆

firn basin

中國大陸譯名: 粒雪盆
firn basin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
firn basin 粒雪盆
學術名詞
地理學名詞
firn basin 粒雪盆
粒雪盆 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
粒雪盆 firn basin
學術名詞
地理學名詞
粒雪盆 firn basin

引用網址: