QRCode

實地研究;田野研究

field research

field research 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
心理學名詞
field research 場域研究、實地研究、田野研究、現場研究
學術名詞
新聞傳播學名詞
field research 田野研究;田野調查
學術名詞
行政學名詞
field research 實地研究;田野研究
學術名詞
土木工程名詞
field research 田野研究
實地研究;田野研究 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
教育學名詞-科教名詞
實地研究;田野研究 field studies
學術名詞
教育學名詞-教社名詞
實地研究;田野研究 field studies
學術名詞
行政學名詞
實地研究;田野研究 field research

引用網址: