QRCode

探礦杖,探水樹叉

wiggle stick

wiggle stick 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
wiggle stick 探測杖
學術名詞
海洋地質學
wiggle stick 探礦杖,探水樹叉
探礦杖,探水樹叉 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋地質學
探礦杖,探水樹叉 wiggle stick

引用網址: