QRCode

鹽釉

salt glaze

中國大陸譯名: 盐釉
salt glaze 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
salt glaze 鹽釉
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
salt glaze 鹽釉
學術名詞
化學工程名詞
salt glaze 鹽釉
學術名詞
視覺藝術名詞
salt glaze 鹽釉
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
salt glaze 鹽釉
學術名詞
材料科學名詞
salt glaze 鹽釉
鹽釉 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
鹽釉 salt glaze
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
鹽釉 salt glaze
學術名詞
化學工程名詞
鹽釉 salt glaze
學術名詞
視覺藝術名詞
鹽釉 salt glaze
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
鹽釉 salt glaze
學術名詞
材料科學名詞
鹽釉 salt glaze

引用網址: