QRCode

鉀鹽

kali salt

中國大陸譯名: 钾盐
kali salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
kali salt 鉀鹽
學術名詞
化學工程名詞
kali salt 鉀鹽
鉀鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
肥料學
鉀鹽 Potash salt
學術名詞
地質學名詞
鉀鹽 schätzelite
學術名詞
地質學名詞
鉀鹽 leopoldite
學術名詞
肥料學
鉀鹽 Sylvine(同 Sylvite)
學術名詞
地質學名詞
鉀鹽 hoevillite(hoevellite)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Leopoldite (Sylvite)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Hövillite (Hoevellite)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Hoevillite (Hoevellite)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Schaetzellite (Sylvire)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Schätzellite (Sylvine)
學術名詞
礦物學名詞
鉀鹽 Silvite (Sylvite)
學術名詞
地質學名詞
鉀鹽 sylvine
學術名詞
地質學名詞
鉀鹽 sylvite
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
鉀鹽 kali salt
學術名詞
醫學名詞
鉀鹽 potash
學術名詞
海洋地質學
鉀鹽 halo-sylvite
學術名詞
地球科學名詞-地質
鉀鹽 hoevellite
學術名詞
地球科學名詞-地質
鉀鹽 hoevillite
學術名詞
兩岸對照名詞-地質
鉀鹽 sylvite
學術名詞
地球科學名詞
鉀鹽 leopoldite; sylvite
學術名詞
地球科學名詞
鉀鹽 sylvine
學術名詞
地球科學名詞
鉀鹽 schatzelite
學術名詞
化學工程名詞
鉀鹽 kali salt
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
鉀鹽 sylvite

引用網址: