QRCode

線圈天線

Coil antenna

Coil antenna 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-太空
Coil antenna 線圈天線
學術名詞
電子工程
coil antenna 線圈天線
學術名詞
電機工程
coil antenna 線圈天線
線圈天線 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-太空
線圈天線 Coil antenna
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
線圈天線 frame antenna
學術名詞
電子工程
線圈天線 coil antenna
學術名詞
電機工程
線圈天線 coil antenna

引用網址: