QRCode

天樞;北斗一;大熊[座]α[星]

Dubhe (α UMa)

Dubhe (α UMa) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
Dubhe (α UMa) 天樞;北斗一;大熊[座]α[星]
天樞;北斗一;大熊[座]α[星] 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
天樞;北斗一;大熊[座]α[星] Dubhe (α UMa)

引用網址: