QRCode

大羽蕨狀植物相

Gigantopteris flora

備註: 104.11.09
Gigantopteris flora 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
Gigantopteris flora 大羽羊齒植物群
學術名詞
生物學名詞-植物
Gigantopteris flora 大羽蕨狀植物相
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
Gigantopteris flora 大羽蕨狀植物相
學術名詞
地球科學名詞-地質
Gigantopteris flora 大羽羊齒植物群
大羽蕨狀植物相 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
大羽蕨狀植物相 Gigantopteris flora
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
大羽蕨狀植物相 Gigantopteris flora

引用網址: