QRCode

生物整合性指數

Index of Biological Integrity

Index of Biological Integrity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生態學名詞
Index of Biological Integrity 生物整合性指數
生物整合性指數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
生物整合性指數 index of biotic integrity
學術名詞
生態學名詞
生物整合性指數 Index of Biological Integrity
學術名詞
生態學名詞
生物整合性指數 index of biotic integrity

引用網址: