QRCode

百萬

mega

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

表示百萬數量的字首,例如百萬瓦(mega watt)。

百萬

mega

mega 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
mega 百萬;昧
學術名詞
氣象學名詞
mega 百萬
學術名詞
天文學名詞
mega 昧(=106);百萬
學術名詞
測量學
mega 百萬
學術名詞
物理學名詞
mega 百萬
學術名詞
外國地名譯名
Mega 美加
學術名詞
電子計算機名詞
mega 百萬
學術名詞
電力工程
mega 百萬
學術名詞
電子計算機名詞
mega 百萬
百萬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
百萬 M (mega)
學術名詞
通訊工程
百萬 million{=M}
學術名詞
通訊工程
百萬 mega (M)
學術名詞
氣象學名詞
百萬 mega
學術名詞
數學名詞
百萬 million
學術名詞
測量學
百萬 mega
學術名詞
物理學名詞
百萬 mega
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 M
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 meg
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 mega
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 mega-{=M}
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 million{=M}
學術名詞
電力工程
百萬 mega
學術名詞
電力工程
百萬 million
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 meg
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 mega
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 mega-{=M}
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 million{=M}
學術名詞
電子計算機名詞
百萬 M
學術名詞
機械工程名詞
百萬 mega{=M}

引用網址: