QRCode

阿塔卡瑪大型毫米[/次毫米]波陣列

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) 阿塔卡瑪大型毫米[/次毫米]波陣列
阿塔卡瑪大型毫米[/次毫米]波陣列 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
阿塔卡瑪大型毫米[/次毫米]波陣列 Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)

引用網址: