QRCode

輔;開陽伴星;大熊[座]ζ[星]

Alcor (80 UMa)

Alcor (80 UMa) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
Alcor (80 UMa) 輔;開陽伴星;大熊[座]ζ[星]
輔;開陽伴星;大熊[座]ζ[星] 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
輔;開陽伴星;大熊[座]ζ[星] Alcor (80 UMa)

引用網址: