QRCode

斷裂前陸盆地

broken foreland basin

broken foreland basin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-地質
broken foreland basin 斷裂前陸盆地
斷裂前陸盆地 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-地質
斷裂前陸盆地 broken foreland basin
學術名詞
海洋地質學
斷裂前陸盆地 broken-foreland basin

引用網址: