QRCode

畢門氏距弧{=Beaman arc}

Beaman stadia arc

Beaman stadia arc 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-地質
Beaman stadia arc 畢門氏距弧{=Beaman arc}
學術名詞
海洋地質學
Beaman stadia arc 畢門視距弧
學術名詞
測量學
Beaman stadia arc 貝門視距弧
畢門氏距弧{=Beaman arc} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: