QRCode

關節

Joint

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。骨與骨之接合處。其中有的關節不能動,有些只能輕微動,也有的能自由動。從構造上分為: 可動關節或滑膜性關節,兩骨之間有韌帶連接,其間有關節腔,以構成關節的骨之型式不同將關節分類為:球窩關節(肩關節和髖關節)、平面關節(腕關節)、屈戍關節(肘、膝以及指等關節)、軸柱關節(近位橈尺關節)、鞍狀關節(掌指關節以及蹠趾關節)。 纖維性關節或不可動關節,例如頭顱之縫以及牙齒之固定於齒槽。 軟骨性或微可動關節,例如恥骨聯合以及椎體間的關節。

關節

articulation

articulation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
articulation 關節,連接
學術名詞
舞蹈名詞
ARTICULATION 清晰度
學術名詞
地質學名詞
articulation 關節
學術名詞
工業工程名詞
articulation 發聲
學術名詞
畜牧學
articulation 關節;連接
學術名詞
生物學名詞-植物
articulation
學術名詞
通訊工程
articulation (傳聲或發音)清晰度,發音
學術名詞
航空太空名詞
articulation 關節式
學術名詞
醫學名詞
articulation 關節
學術名詞
生物學名詞-植物
articulation 關節
學術名詞
地球科學名詞-地質
articulation 關節
學術名詞
海洋地質學
articulation 關節
學術名詞
醫學名詞
articulation 關節
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
articulation 銜接;清晰度;關節;連接
學術名詞
社會學名詞
articulation 連屬;闡連;鏈結
學術名詞
音樂名詞
articulation 運音法;演奏(唱)技法
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
articulation 關節
學術名詞
物理學名詞-聲學
articulation 明瞭度
學術名詞
電力工程
articulation 鉸接,聯接,關節,轉動中心,活接頭,清晰度,發音
學術名詞
比較解剖學
Articulation 關節
學術名詞
電子計算機名詞
articulation 清晰度
學術名詞
電子工程
articulation 清晰度
學術名詞
機械工程
articulation 關節式
學術名詞
電機工程
articulation 鉸接;聯接;關節;轉動中心;活接頭;清晰度;發音
關節 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
關節 articulation
學術名詞
工業工程名詞
關節 knuckle
學術名詞
獸醫學
關節 joint
學術名詞
舞蹈名詞
關節 JOINT
學術名詞
動物學名詞
關節 joint; articulation
學術名詞
醫學名詞
關節 articulatio
學術名詞
醫學名詞
關節 articulation
學術名詞
醫學名詞
關節 articulus
學術名詞
生物學名詞-植物
關節 article
學術名詞
生物學名詞-植物
關節 articulation
學術名詞
地球科學名詞-地質
關節 articulation
學術名詞
醫學名詞
關節 joint
學術名詞
海洋地質學
關節 articulation
學術名詞
醫學名詞
關節 articulartion
學術名詞
醫學名詞
關節 articulatio
學術名詞
醫學名詞
關節 articulation
學術名詞
醫學名詞
關節 articulus
學術名詞
人體解剖學
關節 *Articulus
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
關節 joint
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
關節 article
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
關節 articulation
學術名詞
比較解剖學
關節 Joint
學術名詞
比較解剖學
關節 Articulation
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
關節 joint
學術名詞
生命科學名詞
關節 joint
學術名詞
高中以下生命科學名詞
關節 joint

引用網址: