QRCode

大葉藻

Zostera

Zostera 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
Zostera 大葉藻屬(眼子菜科)
學術名詞
地球科學名詞
Zostera 大葉藻
大葉藻 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞
大葉藻 Zostera

引用網址: