QRCode

縱沙丘

linear dune; longitudinal dune

linear dune; longitudinal dune 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞
linear dune; longitudinal dune 縱沙丘
縱沙丘 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
縱沙丘 longitudinal dune
學術名詞
地球科學名詞
縱沙丘 linear dune; longitudinal dune
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
縱沙丘 longitudinal dune
學術名詞
地理學名詞-高中(含)以下地理學名詞
縱沙丘 longitudinal dune
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
縱沙丘 longitudinal dune
學術名詞
地理學名詞
縱沙丘 longitudinal dune

引用網址: