QRCode

畜欄

pen

pen 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
pen 圍欄;畜舍;雌鵠
學術名詞
生物學名詞-植物
pen 葉中的肋
學術名詞
工程圖學
pen 1.筆 2.鴨嘴筆
學術名詞
獸醫學
pen 畜欄
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
pen
學術名詞
電子計算機名詞
pen 畫筆
學術名詞
電機工程
pen
畜欄 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
畜欄 pen
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
畜欄 a livestock pen

引用網址: