QRCode

海洋大陸對比

maritime-continental contrast

maritime-continental contrast 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
maritime-continental contrast 海洋大陸對比
海洋大陸對比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
海洋大陸對比 maritime-continental contrast

引用網址: