QRCode

機構

institution

institution 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞
institution 設施裝備;公共機構;協會;學院
學術名詞
土木工程名詞
institution 機構
學術名詞
電力工程
institution 規定,制度,協會,學會,設立,設置
學術名詞
新聞傳播學名詞
institution 機構;體制
學術名詞
社會學名詞
institution 制度;機構
學術名詞
電機工程
institution 規定;制度;協會;學會;設立;設置
學術名詞
電子計算機名詞
Institution 機構
機構 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機構與機器原理
機構 mechanism
學術名詞
紡織科技
機構 mechanism
學術名詞
核能名詞
機構 mechanism
學術名詞
核能名詞
機構 establishment
學術名詞
土木工程名詞
機構 institution
學術名詞
電子工程
機構 agency
學術名詞
電子計算機名詞
機構 Institution
學術名詞
電子計算機名詞
機構 mechanism

引用網址: