QRCode

儲木池

timber pond

timber pond 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
timber pond 儲木池
儲木池 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
儲木池 timber basin
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
儲木池 timber pond
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
儲木池 timber reservoir

引用網址: