QRCode

約克夏豬

Yorkshire

中國大陸譯名: 约克夏猪 〈畜牧〉
Yorkshire 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
外國地名譯名
Yorkshire 約克夏
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
Yorkshire 約克夏豬
約克夏豬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
約克夏豬 Yorkshire swine
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
約克夏豬 Yorkshire pig
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
約克夏豬 Yorkshire

引用網址: