QRCode

權益

equity

equity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Equity 業主權益
學術名詞
會計學
equity 權益
學術名詞
管理學名詞
equity 權益
學術名詞
新聞傳播學名詞
equity 公平;均等
學術名詞
管理學名詞-會計學
equity 權益
學術名詞
行政學名詞
equity 公正;衡平
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
equity 公平
學術名詞
地理學名詞
equity 公平
學術名詞
電子計算機名詞
equity 權益;公平
權益 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
會計學
權益 equity
學術名詞
管理學名詞
權益 equity
學術名詞
管理學名詞-會計學
權益 equity

引用網址: