QRCode

高翅真鯊或大鼻白眼鮫

Bignose Shark

孔慶華
2007年1月
脊椎動物百科全書

學名:Carcharhinus altimus (Springer, 1950)

形態:體形修長之大型鮫類,可成長至2.8公尺。吻或圓或短鈍;口前吻長為兩鼻孔間距之1.3~1.4倍;前鼻瓣三角形,頗寬;上唇溝短而不明顯;齒式14~16/14~15,通常為15/14~15;上頜齒寬,具明顯鋸齒緣,為直立或稍傾斜之三角形,無小齒尖;下頜齒具窄而直立之齒尖,鋸齒緣,齒根橫向。兩背鰭間具明顯隆脊;第一背鰭鉤狀,外角鈍,起點位於胸鰭基底末端與內緣中點之間,內緣長為基底長之1/2或稍短;第二背鰭大且高,高度為全長之2.8~3.4%,內緣短,長度為鰭高之1.1~1.4倍,起點位於臀鰭之稍前方;胸鰭大型,鉤狀,外角窄圓或尖突,前緣長度約為全長之20~22%。脊椎骨數194~206節,尾鰭前脊椎骨數101~110節。體背淡灰色,有時青銅色,腹面白色,鰭尖漆黑(腹鰭除外),無明顯之記號,體側之白色帶不明顯。

分布:大西洋水域之佛羅里達、巴哈馬、古巴、尼加拉瓜、哥斯達黎加、委內瑞拉沿海,東北大西洋之塞內加爾、甘比亞、獅子山、象牙海岸、迦納、地中海海域,西印度洋之南非、馬達加斯加、印度、紅海海域,西太平洋之中國大陸沿海,中太平洋之夏威夷海域,東太平洋之加利福尼亞彎、南墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多爾、勒維拉基吉度島海域,臺灣之東北部海域有漁獲記錄。

生態習性:熱帶及亞熱帶離岸棲息的種類,通常在大陸棚與大陸斜坡交界之深水區被發現,一般棲息水深約90公尺,有的可深至250~430公尺,小魚則在較淺水域(25公尺以淺)被發現。胎生種類之一,每胎產仔3~15尾,以硬骨魚類為主食,有時亦發現食用軟骨魚類之鯊魚、魟及頭足類之烏賊。最大可成長至3公尺,雌、雄魚之性成熟體長分別在226公分及216公分以上,胎仔產出體長70~90公分。

利用:一般可由延繩釣釣獲,供食用。

門:脊索動物門(Phylum Chordata)

亞門:脊椎動物亞門(Subphylum Vertebrata)

綱:軟骨魚綱(Class Chondrichthyes),Cartilaginous Fishes

首綱:有頜首綱(Superclass Gnathostomata)

亞綱:板鰓亞綱(Subclass Elasmobranchii)

目:白眼鮫目(Order Carcharhiniformes)、Ground Sharks

科:真鯊科(Family Carcharhinidae),Requiem Sharks

高翅真鯊或大鼻白眼鮫

Bignose Shark

Bignose Shark 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
高翅真鯊或大鼻白眼鮫 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: