QRCode

目錄學

Chinese Bibliography

潘美月
1995年12月
圖書館學與資訊科學大辭典

名詞解釋:  目錄學是以研究中國古籍為對象的一門學問。班固[漢書.敘傳]云:「劉向司籍,九流以別,爰著目錄,略序洪烈,敘藝文第十。」這是記載目錄一辭最早的典籍。何謂目錄?[漢書藝文志]序云:「劉向校書,每一書已,輒條其篇目,撮其旨意,錄而奏之。」所以目錄者,目是指一書的篇目,將篇目逐一條舉。錄則是敘述一書的大意。漢代劉向、劉歆父子校讎祕閣藏書,乃將篇章不一,雜亂無序的古籍,經過整理,釐定其篇章,校正其文字,撰述各書的敘錄,以固定它的形質,然後繕寫定本,分類編次,以便於庋藏尋檢。這一種工作,是以校讎始,以編定目錄終。所以前人把這一連串的過程,用校讎這一名辭來統括之。而研究這一門學科,稱之為校讎學。盛清時代,狹義的校讎學(校勘學)極盛,目錄學已有與它衍分為二途,自成為一門學科的趨勢。自從西洋學術大量傳入中國,國內新式圖書館紛紛建立,目錄學遂與校勘學分道揚鏢,由往日的附庸而蔚成大國。   汪辟*在[目錄學研究]一書中,綜合前人的說法,將目錄學的意義分為4點討論,今略述之:   (一)目錄學者,綱紀群籍簿屬甲乙之學也。中國自來圖書編目,首重圖書分類,因為典籍眾多,假若不能群分類聚,則無法見其學術系統,也無以貯藏檢點。宋鄭樵[通志.校讎略]曾言:「學之不專者,為書之不明也。書之不明者,為類例之不分也。」又說:「類例既分,學術自明。」其意以為只要詳於圖書的分類,學術的淵源流別自然可以顯現出來。   (二)目錄學者,辨章學術剖析源流之學也。清代章學誠特別強調分類部次的要義,在於辨章學術,考鏡源流。章氏於[校讎通義敘]曾言:「校讎之義,蓋自劉向父子部次條別,將以辨章學術,考鏡源流,非深明於道術精微,群言得失之故者,不足與此。後世部次甲乙,紀錄經史者,代有其人。而求能推闡大義,條別學術異同,使人由委溯源,以想見於墳典之初者,千百之中,不十一焉。」而論析學術的源流,概述圖書的大旨及優劣得失,非有小序及解題兩種體制,無法達到它的功用。   (三)目錄學者,鑑別舊槧讎校異同之學也。目錄書對於不同的本子,往往兼載併收,以標舉其書的異同。尤其自雕版印刷術發明以後,目錄書必須著明各書的版本,始能使讀者知道這部書的流別內容。因為版本的不同,不僅是文字有正誤之別,內容往往有很大的差異。中國目錄書之載明版本,始於南宋孝宗時尤袤的[遂初堂書目],明代則有嘉靖時晁瑮之[寶文堂書目],清嘉道以後,始漸普遍,衍及近代,則著錄益詳。   (四)目錄學者,提要鉤玄治學涉經之學也。清張之洞[書目答問,略例]云:「讀書不知要領,勞而無功。如某書宜讀,而不得精校精注本,事倍切半。」張氏又於[輶軒語.語學篇]云:「汎濫無歸,終身無得,得門而入,事半功倍。」是以目錄不僅限於記載書名,目錄學也不僅在於將繁富雜亂的圖籍,分類編目,以便尋檢而已。而應該積極的介紹書的內容,使學者得依據以為指南,來從事於學術的研究。

目錄學

Chinese Bibliography

Chinese Bibliography 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
目錄學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: