QRCode

原生質膜;細胞質膜;質膜

plasma membrane;cytoplasmic membrane

plasma membrane;cytoplasmic membrane 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
plasma membrane;cytoplasmic membrane 原生質膜;細胞質膜;質膜
原生質膜;細胞質膜;質膜 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
原生質膜;細胞質膜;質膜 plasma membrane;cytoplasmic membrane
學術名詞
生物學名詞-植物
原生質膜;細胞質膜;質膜 plasma lemma(Seifriz 1928)'plasma membrane

引用網址: