QRCode

字紙投入口

Paper Recycling

場所標示類別: 資源回收
Paper Recycling 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
場所標示
Paper Recycling 字紙投入口
字紙投入口 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
場所標示
字紙投入口 Paper Recycling

引用網址: