QRCode

電池回收筒

Battery Recycling Bin

場所標示類別: 資源回收
Battery Recycling Bin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
場所標示
Battery Recycling Bin 電池回收筒
電池回收筒 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
場所標示
電池回收筒 Battery Recycling Bin

引用網址: