QRCode

蝕刻斑

etch pit

etch pit 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
etch pit 腐蝕坑;蝕刻斑
學術名詞
電力工程
etch pit 腐蝕坑,腐蝕陷班
學術名詞
物理學名詞
etch pit 蝕斑
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
etch pit 蝕坑
學術名詞
材料科學名詞
etch pit 蝕孔{差排}
學術名詞
電子工程
etch pit 蝕刻斑
學術名詞
電機工程
etch pit 腐蝕坑;蝕刻斑
學術名詞
機械工程
etch pit 蝕刻斑
蝕刻斑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子工程
蝕刻斑 etch pit
學術名詞
機械工程
蝕刻斑 etch pit

引用網址: