QRCode

旅程電腦

trip computer

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

交通工具中使用的電腦;可以計算燃料、行駛距離、到達目的地之剩餘里程及其他旅程相關資訊等。

旅程電腦

trip computer

trip computer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
trip computer 旅程電腦
學術名詞
電機工程
trip computer 旅程電腦
學術名詞
機械工程
trip computer 旅程電腦
學術名詞
電子工程
trip computer 旅程電腦
旅程電腦 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
旅程電腦 trip computer
學術名詞
電機工程
旅程電腦 trip computer
學術名詞
機械工程
旅程電腦 trip computer
學術名詞
電子工程
旅程電腦 trip computer

引用網址: