QRCode

監督框

supervisory frame{=S-frame}

supervisory frame{=S-frame} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
supervisory frame{=S-frame} 監督框
監督框 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
監督框 supervisory frame{=S-frame}

引用網址: