QRCode

管理器;經理

manager

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

程式設計中,用以執行一些和電腦操作相關的內務處理工作,如檔案維護。如麥金塔電腦系統中以大寫開始的Manager,即為作業系統的一部分,用以控制輸出、輸入、和內部的一些功能,如檔案管理器、記憶體管理器。

管理器;經理

manager

manager 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Manager 經理;主管
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關主管職稱
Manager 科長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關主管職稱
Manager 科長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關主管職稱
Manager 科長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關主管職稱
Manager 組長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關主管職稱
Manager 科長
雙語詞彙-公告詞彙
地方機關主管職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 處長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 場長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 分廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 場長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 總經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 台長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 場長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 場長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關首長職稱
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
地方機關首長職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 科長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 課長
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關一般職稱
Manager 中級襄理
學術名詞
海洋地質學
manager 1.經理;2.經營人
學術名詞
管理學名詞
manager 管理者;經理人;主管人員
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 經理
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 廠長
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 主任
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 處長
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 主任
雙語詞彙-公告詞彙
其他
Manager 廠長
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
manager 管理器;經理
學術名詞
電力工程
manager 管理人,經理
學術名詞
電子計算機名詞
manager 管理器;經理
學術名詞
電機工程
manager 管理人;經理
學術名詞
機械工程
manager 課長
學術名詞
電子工程
manager 管理者
管理器;經理 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
管理器;經理 manager
學術名詞
電子計算機名詞
管理器;經理 manager

引用網址: