QRCode

應用程式完整性

application integrity

application integrity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
application integrity 應用程式完整性
應用程式完整性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
應用程式完整性 application integrity

引用網址: