QRCode

慢脈波

slow pulse

何慶雄
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  較之通常大多數脈波的上升時間,具較慢上升的脈波。在鍺(鋰)[Ge (Li)] 偵檢器中如同從p-i接合部分或n-i接合部分所發生的。

慢脈波

slow pulse

slow pulse 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-中醫
slow pulse 遲脈
慢脈波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: