QRCode

補償比

compensation ratio

謝爾昌
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  補償式游離腔之由非所要輻射所引起非補償時與補償時游離電流之比。其倒數稱為補償因數(compensation factor)。

補償比

compensation ratio

compensation ratio 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
compensation ratio 補償比
學術名詞
計量學名詞
compensation ratio 補償比例
學術名詞
電機工程
compensation ratio 補償比
補償比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
補償比 compensation ratio
學術名詞
電機工程
補償比 compensation ratio

引用網址: