QRCode

基線復位器

baseline restorer

顏清連
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  藉輸入脈波計數率的變動,以抑制所產生輸出脈波的基準線變動為目的,使輸出信號的基準線固定於一定值之電路。亦稱為直流 (DC) 再生電路。

基線復位器

baseline restorer

baseline restorer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
baseline restorer 基線復位器
學術名詞
電機工程
baseline restorer 基線復位器
學術名詞
電子工程
baseline restorer 基線恢復
學術名詞
電子計算機名詞
baseline restorer 基準復位器;基準復原器
基線復位器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
基線復位器 baseline restorer
學術名詞
電機工程
基線復位器 baseline restorer

引用網址: