QRCode

間接作用

indirect action

黃健生
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  以輻射照射稀薄溶液時,溶質的變化,不僅是直接與輻射有關,由於溶劑亦因輻射而活化,其引起溶質的變化,稱為輻射之間接作用。

間接作用

indirect action

indirect action 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
indirect action 間接作用
學術名詞
電機工程
indirect action 間接作用
間接作用 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
間接作用 indirect action
學術名詞
電機工程
間接作用 indirect action

引用網址: