QRCode

吸收分數

absorbed fraction

楊德良
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  吸收分數的定義是從源區r付與能量給靶體積v除以由源區發射的能量並可寫成   ψ(v←r)   吸收分數的定義只有靶區是體積時才有意義。   參見吸收分數比度specific absorbed fraction條。

吸收分數

absorbed fraction

absorbed fraction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
absorbed fraction 吸收分率
吸收分數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子工程
吸收分數 Absorption fraction

引用網址: