QRCode

快中子

fast neutrons

何慶雄
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  動能大於某定值的中子。其變動範圍甚廣,視使用情形而定。譬如反應器物理、屏蔽、或劑量測定術。反應器物理常選取0.1百萬電子伏為此定值。

快中子

fast neutrons

fast neutrons 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
fast neutrons 快中子
快中子 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
快中子 fast neutrons
學術名詞
生物學名詞-植物
快中子 fast neutron
學術名詞
化學名詞-化學術語
快中子 fast neutron
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
快中子 fast neutron
學術名詞
物理學名詞
快中子 fast neutron
學術名詞
計量學名詞
快中子 fast neutron
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
快中子 fast neutron
學術名詞
機械工程
快中子 fast nuntron

引用網址: