QRCode

次鎘中子

subcadmium neutrons

何慶雄
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  動能小於有效鎘截斷的中子。

次鎘中子

subcadmium neutrons

subcadmium neutrons 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
次鎘中子 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
次鎘中子 subca dmium neutrons
學術名詞
核能名詞
次鎘中子 sub-cadmium neutron
學術名詞
電機工程
次鎘中子 subca dmium neutrons
學術名詞
電機工程
次鎘中子 subcadmium neutron
學術名詞
電機工程
次鎘中子 sub-cadmium neutron

引用網址: