QRCode

母核

precursor

陳文華
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  對核種而言,為其於衰變鏈中前面的放射性核種。這術語通常限指緊接於前的核種。

母核

precursor

precursor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
precursor 前體;前軀;先質
學術名詞
礦物學名詞
precursor 前身;母體;先驅
學術名詞
生物學名詞-植物
precursor 先驅物質;前身
學術名詞
氣象學名詞
precursor 前兆;前驅物
學術名詞
化學名詞-化學術語
precursor 先質;前驅物
學術名詞
航空太空名詞
precursor 母材
學術名詞
食品科技
precursor 先質,前驅物
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
precursor 前驅物
學術名詞
海洋地質學
precursor 前兆
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
precursor 前驅物;先質
學術名詞
化學工程名詞
precursor 前驅物
學術名詞
物理學名詞
precursor 母核;先驅[物]
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
precursor 前驅物;先質
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
precursor 先驅物;前驅物
學術名詞
藥學
precursor 前驅物
學術名詞
材料科學名詞
precursor 前驅物
學術名詞
電子計算機名詞
precursor 前標
學術名詞
電機工程
precursor 母核;母質
學術名詞
機械工程
precursor 母材
學術名詞
電子工程
precursor 前標;前導物
母核 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
母核 mother nucleus
學術名詞
食品科技
母核 parent nucleus
學術名詞
動物學名詞
母核 mother nucleus
學術名詞
電力工程
母核 parent nucleus
學術名詞
物理學名詞
母核 parent nucleus
學術名詞
電機工程
母核 pregnant nucleus
學術名詞
電機工程
母核 parent
學術名詞
電機工程
母核 parent nucleus

引用網址: