QRCode

尾流擴張

wake expansion

苟淵博
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  受物體阻擋而尾隨在物體身後之流場稱為尾流(wake flow)。其流域皆為狹長,因調混作用,此流域遂沿向下游方向中,向接鄰之主流域中擴散,形成尾流之擴張。(參見wake flow及law of wake)

尾流擴張

wake expansion

wake expansion 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
力學名詞
wake expansion 尾流擴張
學術名詞
力學名詞
wake expansion 尾流擴張
尾流擴張 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
力學名詞
尾流擴張 wake expansion
學術名詞
力學名詞
尾流擴張 wake expansion

引用網址: