QRCode

鉛直力

vertical force

孔慶華
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  向地球中心的作用力稱為鉛直力。

鉛直力

vertical force

vertical force 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
VERTICAL FORCE 垂直力
學術名詞
地球科學名詞
vertical force 垂直力
學術名詞
力學名詞
vertical force 垂直力;鉛直力
學術名詞
力學名詞
vertical force 垂直力;鉛直力
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
vertical force 垂直力
學術名詞
電機工程
vertical force 垂直力
學術名詞
機械工程
vertical force 垂直力;豎向力
學術名詞
電子工程
vertical force 垂直力
鉛直力 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: