QRCode

迎風格式

upstream scheme

楊瑞珍
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  對空間微分項的數值離散,不以中央差分法為之,而依特徵以一邊(one-sided)差分法為之。例如      近代的迎風格式常應用於解可壓縮流場內具有震波的計算。例如Godunov、Roe等數值方法。

迎風格式

upstream scheme

upstream scheme 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
數學名詞
upstream scheme 迎風格式
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
upstream scheme 迎風格式
迎風格式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
數學名詞
迎風格式 upstream scheme
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
迎風格式 upstream scheme

引用網址: