QRCode

木結構

timber structure

李常聲
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  結構的材料採用木材,其結合的方式多採用楯接、膠合、銷栓接、螺栓、釘、U型槽等。此類材料彈性大、質輕、慣性矩I值大為其優點,但木質生長的年輪或木紋的存在,在強度及外觀上均應做適當的考慮。

木結構

timber structure

timber structure 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工程圖學
timber structure 木構造
學術名詞
力學名詞
timber structure 木結構
學術名詞
機械工程
timber structure 木結構
木結構 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
力學名詞
木結構 timber structure
學術名詞
電機工程
木結構 timber work construction
學術名詞
機械工程
木結構 timber structure
學術名詞
機械工程
木結構 timber-work construction

引用網址: